update OS 5.0 -OS 7.0.6

Bạn không thể xem nội dung này - Vui lòng đăng ký thành viên để được xem ! Cảm ơn.