Mình đang nâng cấp htc desire hd để thực hiện unlock bootloader thì bị lỗi này ai biết chỉ mình với ( máy tính cài htc sync đầy đủ, điện thoại cũng mở usb debug) sao không được.
C:\Windows\system32>adb kill-server

C:\Windows\system32>adb reboot oem-78
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
error: device not found

C:\Windows\system32>fastboot flash zip C:
om.zip
sending 'zip' (264 KB)... OKAY [ 0.057s]
writing 'zip'... INFOadopting the signature contained in this i
mage...
INFOsignature checking...
FAILED (remote: not allowed)
finished. total time: 0.093s

C:\Windows\system32>fastboot reboot
rebooting...
finished. total time: 0.338s

C:\Windows\system32>pause
Press any key to continue . . .