đã câu nhiều mic vẩn rồ ,giống như mic trung quốc chạm mát vây .

View more random threads: