Nhận thay vỏ iPhone 5 lên iPhone 5SE giá 399.000 VND

Nhận thay vỏ iPhone 5S lên iPhone 5SE giá 399.000 VND

-----------------------------------------------------

Nhận thay vỏ iPhone 5C thành iPhone 5SE giá 599.000 VND

Lên kính trắng thêm 100.000 VND