Hiện nay trên thị trường có rất nhìu máy bị lỗi HDD mà trước nay chưa có giải pháp thay thế, hoặc anh em ko thể tự thay thế do mức độ hư hỏng cao khi khò HDD... do đó đã có không ít máy IP4s IP5, Ipad đời cao bị trở thành máy xác. Gần đây trung tâm có nghiên cứu được giải pháp mới có thể thay thế được HDD 1 cách anh toàn và hiệu quả. Anh em có nhu cầu thì có thể liên theo chữ ký!
Hình ảnh minh họa!:d
<a href="http://upanh.com/view/?id=1rc7eu5aeye" target="_blank" rel="nofollow"></a>

View more random threads: