Em cần mua box riff cũ...
Bro nào thừa hoặc không dùng đến để lại cho em...
Đi mượn đi nhờ nhiều ngại lắm rồi...