3 máy sky
1 a770k
1 a820l
1 a810s
Ngoại hình kính đẹp, viền a820l bị nứt 3 chỗ (kỹ thì về thay)
Lưng a810s hơi xước, lưng 770 tương đối, lưng 820 đẹp

Giá bán 3 máy: 1t3/máy x 3