Mới thâu được 1 ít
Kính không trầy, lưng cũng đẹp, chưng bán không phải dọn
Giá: 1t700k x 4 máy (không xé lẻ và bao ship)