copy file vào /var/root/Media/Cydia/AutoInstall là ok